• BTH.se
  • English
  • Logga in

För aktuell information vänligen gå till nya Studentportal.bth.se

 

Rutiner vid stickskador med befarad blodsmitta

Studenthälsan står för följande kostnader i samband med stickskada med befarad blodsmitta

- provtagning gällande studenten

- vaccinationskostnader vid stick skärskada i samband med VFU inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. Vaccination skall helst ske inom ett dygn, men kan övervägas upp till en vecka efter stickskadan

Högskolans studenter ska vid en stickskada där man befarar blodsmitta förfara enligt följande:

1. Omedelbara åtgärder och provtagning

· Skölj skadat/blodbesudlat område rikligt med vatten. Tvätta med tvål och desinfektera med handsprit eller M-sprit.

· Skölj slemhinnor(läppar, munhåla, näsa) och/eller ögon med rikligt med vatten(alt fysiologisk koksaltlösning, ögondusch eller motsvarande).

Provtagning på studenten: HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV-antikroppar.

Ta kontakt med infektionskliniken för provtagning tel. 0455/ 73 10 67 om du befinner Dig på praktik i Karlskrona. För övriga praktikorter ta kontakt med respektive avdelningschef.

Kostnader för provtagning samt eventuell ordinerad vaccination skall faktureras till:

Studenthälsan, Blekinge Tekniska Högskola 371 79 Karlskrona

Bakjour vid infektionskliniken skall göra bedömning ifall profylax (immunglobulin och/eller vaccin mot Hepatit B) skall ges. Detta skall ske tillsammans med arbetsledaren på den aktuella praktikplatsen.(Se ”Individuell bedömning vid befarad blodsmitta).

Provtagning på patienten: HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV-antikroppar.

· Om den befarade smittkällan/patienten är känd, tas om möjligt blodprov från denna för hepatit- och HIV-tester. Ansvarig läkare på avdelningen skall efter kontakt med patienten ordinera HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV antikroppar. Provet från patienten skickas till mikrobiologen.

2. Arbetsskadeanmälan

Personskada som uppkommer i samband med arbete med smittfarligt material ska omedelbart anmälas som arbetsskada.

Kursansvarig lärare skall tillsammans med den skadade och arbetsledaren på berörd avdelning, göra en arbetsskadeanmälanblankett FKF 9210 som skickas till försäkringskassan (se vidare i rutiner för arbetsskador gällande studenter).

Kopia av arbetsskadeanmälan skall skickas till Studenthälsan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell bedömning vid befarad blodsmitta

En läkare med erfarenhet av att bedöma smittriskerna vid kontakt med blod gör en riskbedömning i varje enskilt fall. Av avgörande betydelse är naturligtvis om blodet visats vara infekterat eller ej. Likaså försöker man bedöma om blod verkligen kan tänkas ha överförts via skada hud eller slemhinna (ögon, mun). Om så inte är fallet vidtas ingen vidare profylaktisk åtgärd.

Specifik profylax finns ju tv endast mot hepatit B, men om man vet varifrån det smittsamma blodet kommer, görs om möjligt både hepatit B, C- och HIV-tester på patienten.

· Om patienten befinns vara hepatit B-antigen-postiv ger man både immunglobulin och vaccin mot hepatit B.

· Om patienten inte är känd eller hans smittsamhet av annat skäl inte kan fastställas ges, under förutsättning att smitta verkligen kan ha överförts, vaccin men inte immunglobulin. Vaccinet ges inom högst 2 dygn.

· Om patienten visats vara hepatit B-antigen-negativ bör ändå vaccin ges. Skälet härtill är främst önskan om skydd vid en ev. senare blodsmitteincidens (vissa personer hamnar kanske i risksituationer oftare än andra)

· Om patienten är HIV-positiv påbörjas ev antiviral behandling efter diskussion med bakjouren på infektionskliniken.

_____________________________________________________________________________

Anmälan om Tillbud

Vad menas med ett tillbud?

Ett tillbud är en plötslig och oförutsedd händelse som kunde ha lett till en personskada. Ett tillbud ska ses som en varning.Genom tillbudsrapportering får man information om en olycksfallsrisk på en arbetsplats och kan vidtaga åtgärder så att en allvarlig olycka ej inträffar. Ett tillbud som inträffat på en arbetsplats kan också vara en varning till andra med likartad verksamhet. I tillbudsrapporten behöver ej namn anges på den drabbade. Rapporteringen sker på särskild blankett som lämnas till studenthälsan. I de fall praktikplatsen har en egen tillbudsblankett skickas en kopia av denne till studenthälsan.Tillbud som är förenad med personskada ska anmälas som arbetsskada.

 

Blekinge Tekniska Högskola
Studenthälsan

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.