• BTH.se
  • English
  • Logga in

 

För aktuell information vänligen gå till nya Studentportal.bth.se

 

Rutiner och riktilinjer gällande studenter på sjuksköterskeprogrammet

Rutiner vid stickskador med befarad blodsmitta

Studenthälsan står för följande kostnader i samband med stickskada med befarad blodsmitta

- provtagning gällande studenten

- vaccinationskostnader vid stick skärskada i samband med VFU inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. Vaccination skall helst ske inom ett dygn, men kan övervägas upp till en vecka efter stickskadan

Högskolans studenter ska vid en stickskada där man befarar blodsmitta förfara enligt följande:

1. Omedelbara åtgärder och provtagning

· Skölj skadat/blodbesudlat område rikligt med vatten. Tvätta med tvål och desinfektera med handsprit eller M-sprit.

· Skölj slemhinnor(läppar, munhåla, näsa) och/eller ögon med rikligt med vatten(alt fysiologisk koksaltlösning, ögondusch eller motsvarande).

Provtagning på studenten: HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV-antikroppar.

Provtagning samt ev profylax och vacination hanteras av infektionsmottagningen eller aktuell praktikplats. Kontakta infektionsmottagningen på tel. 0455/ 73 10 67.

Om annan vårdgivare vaccinerar (vårdcentral) står studenten själv för kostnaderna.

Kostnader för provtagning samt eventuell ordinerad vaccination skall faktureras till:

Studenthälsan, Blekinge Tekniska Högskola 371 79 Karlskrona

Bakjour vid infektionskliniken skall göra bedömning ifall profylax (immunglobulin och/eller vaccin mot Hepatit B) skall ges. Detta skall ske tillsammans med arbetsledaren på den aktuella praktikplatsen.(Se ”Individuell bedömning vid befarad blodsmitta).

Provtagning på patienten: HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV-antikroppar.

· Om den befarade smittkällan/patienten är känd, tas om möjligt blodprov från denna för hepatit- och HIV-tester. Ansvarig läkare på avdelningen skall efter kontakt med patienten ordinera HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV antikroppar. Provet från patienten skickas till mikrobiologen.

2. Arbetsskadeanmälan

Personskada som uppkommer i samband med arbete med smittfarligt material ska omedelbart anmälas som arbetsskada.

Kursansvarig lärare skall tillsammans med den skadade och arbetsledaren på berörd avdelning, göra en arbetsskadeanmälanblankett FKF 9210 som skickas till försäkringskassan (se vidare i rutiner för arbetsskador gällande studenter).

Kopia av arbetsskadeanmälan skall skickas till Studenthälsan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell bedömning vid befarad blodsmitta

En läkare med erfarenhet av att bedöma smittriskerna vid kontakt med blod gör en riskbedömning i varje enskilt fall. Av avgörande betydelse är naturligtvis om blodet visats vara infekterat eller ej. Likaså försöker man bedöma om blod verkligen kan tänkas ha överförts via skada hud eller slemhinna (ögon, mun). Om så inte är fallet vidtas ingen vidare profylaktisk åtgärd.

Specifik profylax finns ju tv endast mot hepatit B, men om man vet varifrån det smittsamma blodet kommer, görs om möjligt både hepatit B, C- och HIV-tester på patienten.

· Om patienten befinns vara hepatit B-antigen-postiv ger man både immunglobulin och vaccin mot hepatit B.

· Om patienten inte är känd eller hans smittsamhet av annat skäl inte kan fastställas ges, under förutsättning att smitta verkligen kan ha överförts, vaccin men inte immunglobulin.

· Om patienten visats vara hepatit B-antigen-negativ bör ändå vaccin ges. Skälet härtill är främst önskan om skydd vid en ev. senare blodsmitteincidens (vissa personer hamnar kanske i risksituationer oftare än andra)

· Om patienten är HIV-positiv påbörjas ev antiviral behandling efter diskussion med bakjouren på infektionskliniken.

_____________________________________________________________________________

Rutiner för salmonella/shigella prov efter utlandsresa-Symtom från magtarm kanalen

För att undvika spridning av mag-tarminfektion skall personal inom Landstinget Blekinge följa nedanstående instruktioner.

 

Vårdpersonal som återkommer från utomnordiskt land och har eller har haft symtom skall lämna avföringsprov vid hemkomst.

 

Prov lämnas till laboratoriet så snart som möjligt efter hemkomsten. Personal med särskilt känsliga arbetsuppgifter (t.ex. centralkök) rekommenderas hämta provtagningsremiss och provtagningsmateriel redan före utresan kan även gälla vissa praktikplatser
 
Provtagningsmateriel och remisser hämtas på Landstingshälsan som skall stå som avsändare.
 
Max 1 prov skall tas per dag.

 

 

Efter kontorstid kan infektionskliniken kontaktas vid eventuella frågor.

Vid förekomst av tarmpatogen skall handläggning ske enligt Smittskyddslagen och/eller Livsmedelslagen.

Ingen personal i Landstinget Blekinge, oavsett arbetsuppgifter, ska arbeta med symtomgivande mag-tarminfektion.

För att undvika spridning av tarmpatogener skall noggrann handhygien tillämpas.

Vid eventuella frågor kontakta din institution eller studenthälsan vid BTH.

 

Om Du har varit utanför Norden mer än 5 dagar senaste halvåret före viss praktikplacering kan  avföringsprov gällande salmonella/shigella krävas kolla med din praktikplatssamordnare.

______________________________________________________________________________                                              

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus   (MRSA)

 

Screenodling av personal/studerande

Screeningodling ska ske på personal/studerande som arbetat eller vårdats som patient utomlands under de senaste sex månaderna. Screening skall utföras innan återgång till arbetsuppgifter med patientkontakt om de:

1. Aktivt deltagit i vård på sjukvårdsinrättning (sjukhus, vårdhem, rehabiliteringsklinik) utanför Sverige.

2. Aktivt deltagit i vård inom Sverige på sjukvårdsinrättning med kända problem med MRSA.

3. Vårdats som patient på sjukvårdsinrättning eller sökt polikliniskt för sår/hudskada utanför Sverige eller på sjukhus inom Sverige med kända problem med MRSA.

Gäller även utländsk auskulterande personal och studerande från andra länder om vederbörande aktivt deltar i patientvård (instruktioner på engelska http://www.srga.org/MRB/mrbengpe.html).

Personal/studerande som vårdat patient med känd MRB inom Sverige behöver normalt inte screenodlas.

Vid ett nytt fynd av MRSA hos en patient skall efter samråd med Vårdhygien screeningodling utföras på personalen vid vårdenheten.

Observera att vid screeningodling av personal/studerande analyseras provet normalt endast för MRSA, ej för övriga multiresistenta bakterier.

Behandling (med antibiotika eller desinfektionsmedel)

Vid bärarskap av MRSA ska behandling endast ske efter samråd med PAL (infektionsläkare) och/eller vårdhygienisk expertis.

Att arbeta i avvaktan på odlingssvar

Vid kronisk hudsjukdom (psoriasis, atopiskt eksem) eller synliga lesioner på huden (sår, eksem, nagelbandsinfektion, hörselgångseksem m.fl.) ska provsvar inväntas innan återgång i patientnära arbete. Personal/studenter utan hudlesioner får arbeta med konsekvent följsamhet till basala hygienrutiner.

 

 

Student registrerad vid sjuksköterskeprogrammet på BTH som kommit i kontakt med MRSA under VFU får hjälp med provtagning hos Studenthälsan efter tidbokning.

Studenter som ska på VFU utanför Sveriges gränser hänvisas till annan vårdgivare.

Inkommande studenter (av annan nationalitet) hanteras via hemuniversitetet.

 

Vid positiva odlingssvar meddelas: Infektionskliniken och Smittskyddsenheten.

(Anmälan enligt smittskyddslagen)

Rutiner för arbetsskadeanmälan gällande studenter

Arbetsskadeförsäkringen (1977:284) gäller för de som genomgår en yrkesutbildning, i de fall som avses i 2 § andra stycket under moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.

Om du skadas i utbildningen, skall Du genast anmäla skadan till respektive programansvarig. Denne skall tillsammans med studenten, arbetsledaren vid den aktuella arbetsplatsen och skyddsombud göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan på blankett (FKF 9210).

Blanketten kan hämtas från FK hemsida.

Försäkringskassan skickar en kopia till Yrkesinspektionen. Uppgifterna på anmälan används även för arbetsskadestatistik.

Programansvarig skall vidare skicka en kopia av arbetsskadeanmälan till Studenthälsan, som gör sammanställning och rapporterar inträffade arbetsskador till Högskolans skyddskommitté.

ALLA ARBETSSKADOR SKALL ANMÄLAS TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. En del smittsamma sjukdomar kan under vissa förhållanden betraktas som arbetsskador. Dit hör till exempel gulsot och sjukhussjukan.

Vad händer med din anmälan?

Försäkringskassa börjar sin utredning med att ta ställning till om du har varit utsatt för ett olycksfall i arbetet eller varit utsatt för skadliga faktorer i din arbetsmiljö.

Kommer Försäkringskassan fram till att du varit utsatt för olycksfall eller skadlig inverkan, tar Försäkringskassan i nästa steg ställning till om det finns ett samband mellan din skada och olycksfallet eller den skadliga inverkan du varit utsatt för. Konstaterar Försäkringskassa att övervägande skäl talar för att det finns ett sådant samband bedöms din skada som arbetsskada

Anmälan om Tillbud

Vad menas med ett tillbud?

Ett tillbud är en plötslig och oförutsedd händelse som kunde ha lett till en personskada. Ett tillbud ska ses som en varning.Genom tillbudsrapportering får man information om en olycksfallsrisk på en arbetsplats och kan vidtaga åtgärder så att en allvarlig olycka ej inträffar. Ett tillbud som inträffat på en arbetsplats kan också vara en varning till andra med likartad verksamhet. I tillbudsrapporten behöver ej namn anges på den drabbade. Rapporteringen sker på   särskild blankett som lämnas till studenthälsan. I de fall praktikplatsen har en egen tillbudsblankett skickas en kopia av denne till studenthälsan.Tillbud som är förenad med personskada ska anmälas som arbetsskada.

 

Blekinge Tekniska Högskola
Studenthälsan

TILLBUDSRAPPORT

Namn

 

Personnummer

Utbildning/praktikplats

 

Datum

 

DATUM FÖR TILLBUDET

Veckodag

 

År

 

Månad

 

Dag

 

Klockslag

 

 

BESKRIV HÄNDELSEFÖRLOPPET SÅ INGÅENDE SOM MÖJLIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKEN TYP AV SKADA KUNDE TILLBUDET HA MEDFÖRT?

 

 

 

 

 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT TILLBUDET INTE SKALL UPPREPAS?

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift handledare

 

 

Underskrift student

 

 

 

Underskrift skyddsombud

 

 

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.