• BTH.se
  • English
  • Logga in

krissituationer/ handlingsplan
Krissituationer av olika typer och omfattning kan uppstå då vilken handlingsplan/er är ett viktigt stöd. Det kan gälla plötsligt dödsfall, eller vid dödsfall efter sjukdom, bland anställda eller studenter vid Högskolan. En handlingsplan är också användbar, i vissa delar, vid olyckor och andra typer av krissituationer.

En handlingsplanen för krishantering är en grundmodell som kan utformas på olika sätt beroende på hur den aktuella krissituationen ser ut.

Information
Kunskapen om det inträffade måste spridas snabbt till alla berörda. Det är viktigt att korrekt information når ut för att undvika att information som är felaktig sprids genom rykten. Kretsen "berörda" kan vara vidare än man först kan tänka sig. I många situationer kan det vara bra att gå ut till samtliga vid Högskolan. I den närmaste kretsen bör informationen gå ut även till de som är frånvarande t ex på grund av ledighet eller sjukdom.

Samling
Vid en allvarlig olycka eller ett plötsligt dödsfall på Högskolan anordnas snarast en samling för de berörda, både de som varit närvarande vid händelsen och övriga som vill deltaga. Samlingen ger möjlighet till att samtala om det inträffade och uttrycka
omedelbara reaktioner och få stöd av krisgruppen och övriga deltagande. Det ger även tillfälle till information om vad som kommer att hända. Vid dödsfall kan besked ges om när en minnesstund ska hållas.

Flaggning på halv stång
Vid dödsfall ombesörjs flaggning på halv stång så snart information nått ut.

Minnesstund
För att ge alla de som känner sig berörda av dödsfallet ett tillfälle att uttrycka sina känslor och reaktioner och samlas till minnet av den bortgångne anordnas en minnesstund. Minnesstunden bör hållas inom de närmaste dagarna. Vid sommar- respektive vinteruppehåll bör minnesstunden hållas så snart det är lämpligt. Lämplig lokal som rymmer alla som vill delta måste rekvireras, även om allt är fullbokat.

Minnesstunden leds av studentprästen och kan utformas som deltagarna vill.
Den kan innehålla en tyst minut, minnesord, musik, andakt m m.
Efter minnesstunden skall det ges möjlighet att stanna kvar och samtala. Krisgruppen bör informera om möjligheterna till fortsatt kontakt och bearbetning.

Bakgrund
Händelser som dödsfall och svåra olyckor väcker både känslor relaterade till den aktuella händelsen och ofta dessutom obearbetade känslor kring tidigare liknande händelser och förluster. Det är viktigt för alla att känna till de reaktioner som
utlöses vid en krissituation.

Ett dödsfall eller en svår olycka utlöser en kris hos de berörda som i de flesta fall följer ett mönster av olika faser.

Chocken; där personen har svårt att ta in vad som hänt.
Reaktionen; man förstår och reagerar med förtvivlan, sorg och ilska. Man frågar sig varför och tänker ständigt på det inträffade.

Dessa två faser varar vanligtvis tillsammans 1-2 månader.

Bearbetning; sker under det första året då den drabbade försöker lära sig leva i den nya situationen.

Nyorientering; minnet av händelsen, sorgen och förlusten finns med som ett slags "ärr i själen", som inte hindrar att man lever i nuet och ser framåt men som finns kvar under resten av livet.


Högskolans deltagande och respekt

Vid ett dödsfall är det särskilt betydelsefullt för de närmaste att Högskolan visar sitt deltagande. Detta kan ske genom:

Personlig kontakt; Högskolans representant i krisgruppen kontaktar anhöriga och deltar i minnesstund och eventuellt vid begravning.

Flaggning på halv stång vid båda Högskolans lokaliteter. Krans sänds till begravningen.

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.