• BTH.se
  • English
  • Logga in

 

För aktuell information vänligen gå till nya Studentportal.bth.se senast updaterad 180530

 

Krisstöd

Krissituationer av olika typer och omfattning uppstår ibland. Det kan gälla en olycka, ett plötsligt dödsfall eller dödsfall efter sjukdom, bland anställda eller studenter vid högskolan. Om något skulle hända, kontakta närmaste chef och någon ur krisstödsgruppen, se kontaktinformation nedan.

 

Information

Kunskapen om det inträffade måste spridas snabbt till alla berörda. Det är viktigt att korrekt information når ut för att undvika att information som är felaktig sprids genom rykten. Kretsen "berörda" kan vara vidare än man först kan tänka sig. I den närmaste kretsen bör informationen gå ut även till de som är frånvarande t ex på grund av ledighet eller sjukdom. Kontakta kommunikationsavdelningen när det gäller informationsspridning.

Samling

Vid en allvarlig olycka eller ett plötsligt dödsfall på högskolan anordnas snarast en samling för de berörda, både de som varit närvarande vid händelsen och övriga som vill deltaga. Samlingen ger möjlighet till att samtala om det inträffade och uttrycka omedelbara reaktioner och få stöd av krisgruppen och övriga deltagande. Det ger även tillfälle till information om vad som kommer att hända. Vid dödsfall kan besked ges om när en minnesstund ska hållas.

Flaggning på halv stång

Vid dödsfall ombesörjs flaggning på halv stång så snart information nått ut.

Minnesstund

För att ge alla de som känner sig berörda av dödsfallet ett tillfälle att uttrycka sina känslor och reaktioner och samlas till minnet av den bortgångne anordnas en minnesstund. Minnesstunden bör hållas inom de närmaste dagarna. Vid sommar- respektive vinteruppehåll bör minnesstunden hållas så snart det är lämpligt. Minnesstunden leds av närmaste chef eller studentprästen.Den kan innehålla en tyst minut, minnesord, musik, andakt m m. Efter minnesstunden skall det ges möjlighet att stanna kvar och samtala. Krisstödsgruppen bör informera om möjligheterna till fortsatt kontakt och bearbetning.

 

Bakgrund

Händelser som dödsfall och svåra olyckor väcker både känslor relaterade till den aktuella händelsen och ofta dessutom obearbetade känslor kring tidigare liknande händelser och förluster. Det är viktigt för alla att känna till de reaktioner som utlöses vid en krissituation.

Ett dödsfall eller en svår olycka utlöser en kris hos de berörda som i de flesta fall följer ett mönster av olika faser:

Chocken; där personen har svårt att ta in vad som hänt.

Reaktionen; man förstår och reagerar med förtvivlan, sorg och ilska. Man frågar sig varför och tänker ständigt på det inträffade.

Dessa två faser varar vanligtvis tillsammans 1-2 månader.

Bearbetning; sker under det första året då den drabbade försöker lära sig leva i den nya situationen.

Nyorientering; minnet av händelsen, sorgen och förlusten finns med som ett slags "ärr i själen", som inte hindrar att man lever i nuet och ser framåt men som finns kvar under resten av livet.

 

Högskolans deltagande och respekt

Vid ett dödsfall är det särskilt betydelsefullt för de närmaste att högskolan visar sitt deltagande. Detta kan ske genom personlig kontakt; Högskolans representant i krisstödsgruppen kontaktar anhöriga och deltar i minnesstund och eventuellt vid begravning och genom flaggning på halv stång på campus. 

 

Krisstödsgrupp

Studentsköterska: Anna Holmgren, tel: 0455-38 50 79

Studentkurator : Mariana  Sahlström, tel: 0455-38 50 77

HR-chef: Gustav Stensson-Bohman, tel: 0455-38 50 25         

HR-specialist för berörd institution/avdelning/enhet

Studentpräst, Jenny Fogelström, tel: 070-3493642

 

Svenska kyrkan:

https://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/personal

 

https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/om-oss

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.