• BTH.se
  • English
  • Logga in

Kort om immaterialrätt och sekretess för studenter

Mer detaljer finns i BTH:s skrift om immaterialrätt och sekretess för studenter: Immaterialrätt för studenter

Inledning

Något som man ofta inte tänker på som student då man skall göra ett examensarbete är att man faktiskt kan komma på något under examensarbetet som kan resultera i en uppfinning. Denna uppfinning kan potentiellt ha ett stort värde både för dig som individ och för det företag som du samarbetar tillsammans med.

En uppfinning uppstår i det ögonblick som tillräckligt konkreta idéer om uppfinningen presenteras, muntligen eller skriftligen. Dock kan det krävas att man senare kan bevisa att man har rätten till uppfinningen och att man är den som först presenterat idéerna till denna. För att skydda dig från att andra utnyttjar sig av produkter och tjänster som kan komma fram av uppfinningen är det viktigt att skydda uppfinningen genom t.ex. ett patent. Normalt är det uppfinnaren som har rätten att söka patent men för att få ett patent så krävs att vissa kriterier är uppfyllda t.ex. att uppfinningen inte redan är känd, har ett nyhetsvärde och har en viss ”teknisk höjd”. Juridiken kring detta är ganska komplex. Kommer du på en bra idé så skall du alltså inte sprida denna hur som helst eftersom du sedan kanske inte kan få ett patent på uppfinningen eller någon annan ”kapar till sig” idéerna och presenterar dem som sina egna för att sedan istället för dig söka patent på ”din” uppfinning.

Att tänka på som student

Det är ganska ovanligt men det händer ibland att studenter kommer på något som kan generera ganska stora pengar till den som äger rätten till uppfinningen. Det finns ett tidigare fall där företaget som studenterna gjort exjobb hos under några år har tjänat stora pengar (miljarder) på studenternas uppfinning. Eftersom studenterna efter en prövning kunde betraktas som ”fria uppfinnare” och inte som anställda då uppfinningen gjordes (trots att de senare blev anställda hos företaget) så kunde de förlikas med företaget om en betydande ersättning till varje student.

När är man anställd?

Man kan faktiskt bli betraktad som anställd utan ha ett anställningskontrakt. Om företaget betalar regelbunden lön, har schemalagd arbetstid, har en arbetsplats på företaget och i stort sett hanteras som anställd så kan en domstol betrakta personen som anställd oavsett om anställningskontrakt har upprättats eller inte. En student som gör ett exjobb hos ett företag och som inte reguljärt hanteras av företaget som anställd men som får en viss ersättning av företaget efter avlutat exjobb kan normalt inte betraktas som anställd i lagens mening.

Detta resonemang har betydelse i de fall då en uppfinning kan anses ha uppstått. Som ”fri uppfinnare” äger man uppfinningen helt och hållet och har rätt att t.ex. ta patent på denna och sälja nyttjanderätten eller patentet. Företaget som man har gjort exjobbet hos måste då förhandla med uppfinnarna för att kunna ta del av de affärsmöjligheter som uppfinningen ger upphov till.

När man betraktas som anställd

Då gäller det som normalt är reglerat i de kollektivavtal som företaget har slutit med arbetstagarorganisationer. Dessa villkor är normalt betydligt sämre för uppfinnaren än vad som gäller om uppfinningen görs av en ”fri uppfinnare”. Som anställd så skall du ha ”skälig ersättning” och hur stor denna blir kan vid tvist avgöras av Industrins uppfinnarnämnd som är en skiljenämnd upprättad av näringslivets parter.

Skall man skriva på avtal med företaget?

Ofta så förekommer det att företaget i samband med examensarbetet vill skriva avtal med studenterna om att skriva över eventuella immateriella rättigheter som uppstår under examensarbetet till företaget.

Ibland finns det en skrivelse i avtalen som likställer studenten med att vara anställd i samband med eventuella immateriella rättigheter som skapats under examensarbetet. I dessa fall så kommer alltså en prövning om skälig ersättning att ske vilket begränsar utdelningen av ”uppfinningen”.

Det kan alltså bli ett svårt beslut för dig att ta i samband med att du accepterar ett exjobbsförslag huruvida du skall teckna denna typ av avtal. Sannolikheten för att du inom exjobbets ram skall komma fram med en revolutionerande uppfinning är väl inte speciellt stor men den finns.

Att notera är att man som student kan vara medlem i t.ex. Sveriges Ingenjörer (eller annat fackförbund) och då för en liten medlemsavgift kan få hjälp av förbundets juridiska avdelning om en tvist om immateriella rättigheter med företaget som du gör exjobb hos uppstår. Du har också ett visst skydd i de avtal som förbundet skrivit med t.ex. Teknikarbetsgivarna som säger att studenter som gör ett examensarbete inte skall anses som anställda. Sveriges Ingenjörer har en checklista för exjobb på sin hemsida (bakom medlemsinloggning) som du hittar här: http://www.sverigesingenjorer.se/Student/Examensarbete1/.

Skall du skriva på ett avtal?

Det är svårt att ge ett entydigt råd avseende detta:

  • Skriver du inte på något avtal så kanske företaget inte vill arbeta tillsammans med dig (och då uppstår ju inte problem i denna mening).
  • Skriver du på ett avtal som likställer dig med en anställd så har du rätt att få ut en ”skälig ersättning” för din uppfinning (som då normalt blir lägre än om du kan betraktas som ”fri uppfinnare).
  • Skriver du på ett avtal där du skriver bort alla immateriella rättigheter till företaget (du får ingen ersättning om du uppfinner något) så kan detta ändå i efterhand jämkas av en domstol som anser att de avtalsvillkor som du redan har skrivit på är ”oskäliga” (i det fall du begär prövning).

Kort om immaterialrätt efter bästa förmåga/Stefan Sjödahl 2015

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.