• BTH.se
 • English
 • Logga in

Introduktion till examensarbete för civilingenjörsprogram

Examensarbetet (30 hp) utförs under civilingenjörsutbildningens sista termin och syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska vara ett ingenjörsmässigt arbete av forsknings- och utvecklingskaraktär och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör. 

Under examensarbetets faser (planering, genomförande och redovisning) förväntas studenten att självständigt identifiera och formulera komplexa tekniska problem och/eller frågeställningar som sedan löses/besvaras. Examensarbetet bedrivs normalt på helfart under en hel termin och genomförs som regel i grupper om två studenter.

Syftet och mål beskrivs i mer detalj i kursplanen: TE2501 Examensarbete för civilingenjörer, 30hp.

Översikt över processen

Initieringsfas (påbörjas före kursstart)

 • Ta kontakt med företag/organisationer och diskutera möjliga examensarbeten.
 • Ta fram en idéskiss som bl.a. innehåller en konkret problemställning som visar att examensarbetet har ingenjörsmässig och vetenskaplig höjd.
 • Skickar idéskissen till exjobb_ci@bth.se.
 • Om idéskissen godkänns och du är antagen till examensarbetskursen tilldelas du en intern handledare.
 • För att kunna börja ditt examensarbete måste du ha en godkänd idéskiss senast vid 3v-uppropet.

Genomförandefas

 • Du för regelbundna anteckningar i din "veckologg".
 • Du utformar en projektplan (baserad på idéskissen) med hjälp av din handledare samt företag/organisation (i förekommande fall).
 • Då projektplanen är godkänd påbörjar du själva genomförandet av projektet.
 • När ditt arbete fortskrider under terminen tar du regelbunden kontakt med din handledare på BTH och det företag/organisation som du initierat arbetet tillsammans med.
 • Halvvägs in på kursen (ca v 14-15), initierar du en halvtidsavstämning med din handledare.
 • Mot slutet av terminen (kring mitten av maj) lämnar du in en preliminär version av slutrapporten (draft report).

Avslutningsfas

 • I slutet av terminen (normalt sista veckan) så kommer det att läggas upp seminarier där du presenterar ditt arbete och opponerar på ett annat arbete.
 • Notera att det krävs en godkänd projektplan och en godkänd draft report för att få presentera.
 • Innan den muntliga oppositionen lämnar du in en skriftlig opposition.
 • Efter presentationen justerar du din rapport efter diskussion med din handledare och lämnar in en slutlig rapport tillsammans med ett dokument (rejoinder -- replik) som beskriver vilka ändringar du gjorde för att svara mot oppositionen och andra kommentarer som kom fram under presentationen.
 • Din slutliga rapport bedöms av examinator med stöd av oberoende granskningar från handledaren och två kollegiala granskare.
 • När arbetet är godkänt läggs det upp i vårt dokumentationssystem DIVA och ditt betyg kommer registreras i LADOK.

Countdown

Tabellen nedan räknar från tidpunkten T = kursstart, vilken vanligtvis infaller LP3, dvs. i mitten av januari. T8 v betyder t.ex. att aktiviteten bör påbörjas ca. 8 veckor före kursstart.

T20 v

Börja fundera över inom vilket område du vill göra ditt ex:arbete.

 

T15 v

Informationsmöte om kursen.

 

T12 v

Exjobbsmässan.

 

 

Ta kontakt med potentiella projektägare (företag/organisationer/forskare) för att diskutera projekt.

 

T8 v

Utforma en projektidé, gärna i samråd med en projektägare och skicka den till exjobb_ci@bth.se.

 

T3 v

Registrering till kursen öppnas.

 

T

LP3 börjar. Kursstart.

v 3 (mån)

 

Introduktionsföreläsning. Börja med din veckologg (i lärplatformen).

 

T+3 v

3v-upprop. OBS! Senast nu måste du ha en godkänd projektidé.

v 5 (sön)

 

Inlämning 1 projektplan (i lärplatformen).

 

T+9 v

Inlämning 2 projektplan (i lärplatformen).
OBS! Det krävs en godkänd PP för att kunna presentera VT17.

v 11 (sön)

T+12 v

Halvtidsavstämning (dokumenteras i veckologgen).

v 1415

T+18 v

Inlämning av draft (i lärplatformen)
= underlag för (a) beslut om arbetet kan presenteras och (b) opposition.

v 20 (ons)

 

Schema för presentationer och oppositioner meddelas.

 

T+19 v

Inlämning av skriftlig opposition (i lärplatformen).

v 21 (sön)

T+20 v

Presentation och försvar.

v 22

T+21 v

Inlämning av slutrapport för bedömning (i lärplatformen).

v 23 (sön)

 

Inlämning 3 projektplan (i lärplatformen).

 

Sept

Ny omgång för (om-)start med inlämningar, opposition och presentation.

v 3942

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.