• BTH.se
 • English
 • Logga in

Ansökan

Ansökningsförfarandet kan se olika ut för olika utbytesprogram. Även ansökningsdatumen kan skilja sig åt. Det är därför viktigt att du kontrollerar att din ansökan innehåller alla efterfrågade dokument, så att din ansökan är komplett när du lämnar in den. Ofullständiga eller fför sent inkomna ansökningar behandlas inte. Läs mer om vilka villkor som gäller för de olika utbytesprogrammen under respektive program under rubriken "Utbytesprogram".

En grundförutsättning för att ansökan ska bli bedömd är att den är komplett, samt att den sökande uppfyller de formella krav som ställs för att få åka som utresande utbytesstudent från BTH.

Erasmus studier och Bilaterala utbytesstudier (inkl. Linnaes-Palme)

 • Ansökningsblankett
 • Registerutdrag från Ladok
 • Motiveringsbrev riktat till Internationella kontoret på BTH (på engelska)
 • CV (på engelska)

Erasmus praktik

 • Ansökningsblankett
 • Learning Agreement for Traineeship

Minor Field Studies

 • Ansökningsblankett
 • Projektbeskrivning på 3-5 sidor (på engelska) där du presenterar studiens bakgrund, syfte, metod och litteraturlista samt en preliminär budget och tidplan. Projektbeskrivningen ska även inkludera förarbete och förberedelsekurs, genomförande, förväntat resultat, rapportering och eventutell alternativ plan.
 • CV
 • Intyg från kontaktperson i mottagarlandet som visar att du är välkommen att utföra din studie där (bekräftelse per e-post godtas).
 • Intyg från handledaren i Sverige som visar att ditt projekt är godkänt vid din heminsitution och att du kommer att få stöd från ditt hemlärosäte.
 • Registerutdrag från Ladok

Nordtek

 • Ansökningsblankett
 • Registerutdrag från Ladok
 • Learning Agreement
 • CV (på engelska)

Nordplus

 • Ansökningsblankett
 • Registerutdrag från Ladok
 • Learning Agreement
 • CV (på engelska)

Urval och nominering

Då antalet utbytesplatser vid varje partneruniversitet är begränsat, görs urval och nominering till platserna.

Ansökningar som gäller Erasmus+ och Bilaterala studentutbyten bedöms av en referensgrupp som består av personal som arbetar på Internationella kontoret (IK) samt en studentrepresentant. Beslut om vilka sökande som slutligen ska nomineras till utbytesplatser fattas av IK i samråd med Institutionerna. Även ansökningarna till MFS bedöms av en referensgrupp på BTH. Denna grupp består av en representant från IK och representanter från institutionerna. Nordtekansökningar bedöms inte på BTH, utan av en styrgrupp bestående av Nordteks generalsekreterare samt landsansvariga inom nätverket.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.