• BTH.se
  • English
  • Logga in

Kursvärderingar

Kursvärderingar är ett effektivt verktyg för högskolan att ta reda på hur studenterna uppfattar sitt lärande. Studenternas synpunkter är ett viktigt underlag för högskolans kvalitetsutveckling av utbildningen.

Enligt Högskolelagen 1 kap 4a§ skall studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Vidare finns att läsa i Högskoleförordningen 1 kap 14 § att högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.

Högskoleledningen kräver att alla kursansvariga och lärare uppmuntrar studenterna att delta i kursvärderingarna. Kursansvariga är även skyldiga att återkoppla resultat och eventuella åtgärder till studenterna.

För att uppfylla kravet på tillgänglighet till genomförda kursvärderingar är alla kursvärderingar sökbara på Studentportalen, Lärarportalen och via utbildningssidorna på BTHs webbplats.

Eva Pettersson

Vicerektor, grundutbildning

 

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen